GDPR

GDPR photo

Základní ustanovení

Dovolujeme si Vás informovat, že tento dokument popisuje organizační opatření zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby zpracovávaných společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO: 47674652, +420 571 484 011, vakvs@vakvs.cz (dále také jako „správce“) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále také „GDPR“). Rovněž Vás chceme informovat o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním.

Vaše práva

Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu a v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.

Účely zpracování

Správce zpracovává Vaše osobní údaje kvůli plnění smluv, plnění právní povinnosti správce a oprávněnému zájmu zpracovávat osobní údaje.

Plnění smlouvy – odběratelé

Správce z důvodu plnění smlouvy zpracovává Vaše osobní údaje za účelem zajištění odběru vody. Jsou zpracovávány následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, adresa odběrného místa, datum narození, rodné číslo, číslo odběratele, číslo vodoměru, počet osob v domě, číslo účtu, údaje o zmocniteli, telefonní číslo, e-mailová adresa, případné upomínky a záznamy o nich (číslo upomínky, datum vyhotovení), případné potvrzení o studiu člena domácnosti (jméno, příjmení, datum narození, škola, ročník/semestr).

Uvedené osobní údaje budou smazány po 10 letech od ukončení smlouvy o odběru. Osobní údaje mohou být předávány obcím za účelem fakturace stočného v případě, že obec je provozovatelem kanalizace. V případě zasílání upomínek kvůli nedoplatkům je České poště předáno jméno, příjmení a adresa bydliště odběratele. V případě nezaplacení upomínek jsou údaje o zákazníkovi a jeho upomínkách předávány zmocněnému právníkovi k dalšímu vymáhání.

Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem.

Vyjádření k existence sítí

Správce má oprávněný zájem zpracovávat Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa, titul, lokalita) v rozsahu nezbytném pro naplnění zákonné povinnosti vyjádření k existenci sítí. Osobní údaje budou archivovány po dobu existence sítě. Bez poskytnutí uvedených údajů není možné zaslat vyjádření.

Poskytnutí údajů je právním požadavkem.

Investiční akce

Účelem zpracování osobních údajů je zajištění řádného průběhu zadávacího řízení a archivace dokumentace o zadávacím řízení. Správce zpracovává osobní údaje k dosažení výše uvedeného účelu na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, dle kterého je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Uvedené osobní údaje budou smazány 10 let od dne ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku smlouvy.

Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem.

Laboratorní služby

Správce kvůli plnění smlouvy zpracovává Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-  mailová adresa) za účelem vyřizování objednávek na analýzu vzorků vody a následnou fakturaci. Výsledky rozborů jsou poskytnuty výhradně zadavateli objednávky. Uvedené osobní údaje budou smazány 10 let po zadání objednávky.

Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem.

Objednávky zboží a prací

Správce kvůli plnění smlouvy zpracovává Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mailová adresa) za účelem vykonání prací či dodání zboží a následné fakturace. Uvedené osobní údaje budou smazány 10 let po zadání objednávky.

Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem.

Reklamace

Správce má právní povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, adresa bydliště, adresa odběrného místa, osobní číslo vodoměru, počet osob v domácnosti) za účelem vyřízení reklamace. Uvedené osobní údaje budou smazány 10 let po vyřízení reklamace.

Poskytnutí údajů je právním požadavkem.

Věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě

Správce kvůli plnění smlouvy zpracovává Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, číslo účtu, rodné číslo, adresa bydliště) za účelem zřízení služebnosti inženýrské sítě. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude vložena do katastru nemovitostí. Uvedené osobní údaje budou smazány 10 let po skončení platnosti smlouvy.

Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem.

Uchazeči o zaměstnání

Zasláním svého životopisu dáváte společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO: 47674652 (dále také jako „správce“) souhlas se zpracováním osobních údajů z životopisu za účelem realizace výběrového řízení. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, jejich neposkytnutí v nezbytném rozsahu však bude mít za následek nemožnost účastnit se výběrového řízení. Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu 2 let od zaslání životopisu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Kamerový Systém

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. jsou provozovatelem kamerového systému a zároveň správcem osobních údajů získaných prostřednictvím kamerového systému se záznamem. Osobní údaje zpracováváme za účelem ochrany majetku a zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti dalších osob v prostorech areálů. Kamerovým systémem se záznamem jsou opatřeny rovněž naše budovy a areály, kde dochází k úpravě pitné vody. Tento způsob zabezpečení naší infrastruktury vznikl na základě zákonné povinnosti dané zejména v zákoně o vodovodech a kanalizacích a zákoně o ochraně veřejného zdraví a jejich prováděcích vyhláškách.
Kamerový systém je umístěn v sídle společnosti a provozních objektech. Kamerový systém je tvořen kamerami, které snímají vnější i vnitřní prostory objektů a vstupy do prostor. Prostory snímané kamerami jsou dále rovněž označeny informační tabulkou. Kamery snímají obraz barevně a nepřetržitě, zvuk není zaznamenáván. Osobní údaje obsažené na záznamech z kamer jsou uchovávány na zabezpečeném záznamovém zařízení s omezeným přístupem po dobu 14 dní. Tato doba je nutná k tomu, abychom mohli prošetřit případný incident a případně zajistit další informace potřebné k předání záznamu například policejním orgánům nebo pojišťovně. Po uplynutí této doby jsou tyto záznamy vymazány přepisem. Určité části záznamů (včetně osobních údajů v nich obsažených) mohou být dále selektivně uchovávány po delší dobu za účelem určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků nebo z důvodu jiného oprávněného zájmu.

Zabezpečení osobních údajů

Podrobný popis bezpečnostních opatření pro ochranu dat je uveden ve směrnici č. 44/07 (Ochrana osobních údajů), která je závazná pro správce výpočetní techniky, vedení společnosti a vedoucí oddělení, ve kterých jsou zpracovávány osobní údaje. Osobní údaje jsou po celou dobu chráněny před neoprávněným zásahem, ztrátou, zničením a zneužitím. Tiskové dokumenty s osobními údaji jsou uloženy v zamykatelných kancelářích a zamykatelných boxech.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Richard Kučera, +420 571 484 043.