Laboratorní služby

Laboratorní služby photo

Akreditovaná laboratoř

Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. má vlastní laboratoř, která je akreditována Českým institutem pro akreditaci jako zkušební laboratoř č. 1441. Laboratoř je držitelem Osvědčení o akreditaci s platností do 13. 11. 2022. Předmět akreditace: Fyzikálně-chemické mikrobiologické a biologické analýzy pitných, povrchových, podzemních a odpadních vod a kalů, včetně odběru vzorků v rozsahu uvedeném v příloze tohoto osvědčení. Laboratoř provozuje systém jakosti podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Laboratoř má tři pracoviště: Vsetín – centrální laboratoř, Valašské Meziříčí a Karolinka.

Laboratoř provádí odběry a laboratorní rozbory vzorků pro:

  • Odběry vzorků různých typů vod,
  • Rozbor pitné vody z vodovodů, studní a vrtů,
  • Test studny,
  • Rozbory odpadních vod z ČOV, domovních ČOV a septiků,
  • Rozbory surových, provozních, technologických vod,
  • Rozbory odpadních vod pro účely poplatkového hlášení za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Rozbory, které laboratoř sama neprovádí, zajišťuje svým zákazníkům subdodavatelsky. Laboratoř rovněž poskytuje poradenskou činnost v oboru kvality pitné a odpadní vody. Rozbory je nutno písemně objednat. Ceny rozborů se řídí platným ceníkem laboratoře. Vzhledem ke komplexnosti a naší snaze o individuální přístup k zákazníkům žádejte informaci o ceně poskytovaných laboratorních prací přímo u vedoucího laboratoře - RNDr. Václav Janík, +420 571 414 363.