Laboratorní služby

Laboratorní služby photo

Akreditovaná laboratoř

Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. má vlastní laboratoř, která je akreditována Českým institutem pro akreditaci jako zkušební laboratoř č. 1441, podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Laboratoř je držitelem Osvědčení o akreditaci s platností do 3. 11. 2027. 

Rozsah akreditace: Fyzikálně-chemické analýzy vod a kalů, mikrobiologické a hydrobiologické analýzy vod, včetně odběru vzorků v rozsahu uvedeném v příloze tohoto osvědčení.

Laboratoř má tři pracoviště: Vsetín – centrální laboratoř, Valašské Meziříčí a Karolinka.

 

Laboratoř provádí odběry a laboratorní rozbory vzorků

pitných vod z vodovodů, studní a vrtů, povrchových, odpadních vod, včetně vod provozních a technologických.

Svým zákazníkům zajišťujeme subdodavatelsky rozbory, které sami neprovádíme. Laboratoř rovněž poskytuje poradenskou činnost v oboru kvality pitné a odpadní vody. Rozbory lze písemně objednat. Ceny rozborů se řídí platným ceníkem laboratoře. Vzhledem ke komplexnosti a naší snaze o individuální přístup k zákazníkům žádejte informaci o ceně poskytovaných laboratorních prací přímo u vedoucího laboratoře - RNDr. Václav Janík, +420 571 414 363, 731 822 311.

 

Informace pro zákazníky

Laboratoř použije v protokolu o zkoušce pro matrici pitná voda hodnocení výsledků ve formě (vyhovuje/nevyhovuje) limit a rozhodovací pravidlo výroku o shodě podle Vyhl.252/2004 Sb., tedy prostým porovnáním naměřené hodnoty s limitní hodnotou bez přihlédnutí k nejistotě. 
Laboratoř oznamuje, že v souvislosti se zvyšováním cen vstupů (energie, chemikálie, laboratorní pomůcky, sklo, subdodávky zkoušek a jiné) zvyšuje ceny za laboratorní výkony průměrně o 6% s platností od 1. 1. 2024.