Přípojky

Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem. Pro každou připojovanou nemovitost se zásadně zřizuje samostatná vodovodní přípojka, a to vždy s vodoměrnou sestavou. Vlastníkem vodovodní přípojky je vlastník napojené nemovitosti.

Kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem. Pro každou připojovanou nemovitost se zásadně zřizuje samostatná kanalizační přípojka. Vlastníkem kanalizační přípojky je vlastník napojené nemovitosti.

Opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. V ostatních případech zajišťuje opravu a údržbu na své náklady vlastník připojené nemovitosti.

 

Postup při zřizování vodovodní a kanalizační přípojky

1. Projektová dokumentace a vyjádření

Projektová dokumentace přípojky musí být zpracována oprávněnou osobou a v souladu s požadavky Stavebního zákona a Společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín. V projektu přípojky musí být navržena a popsána trasa přípojky, navrhované uložení, materiál, dimenze, způsob napojení přípojky na vodovod/kanalizaci, atd. U vodovodní přípojky velikost a umístění vodoměru, požadovaný tlak vody ve veřejném vodovodu v místě napojení vodovodní přípojky a množství odebírané pitné vody. U kanalizační přípojky potom rozlišení kanalizace (jednotná, splašková, dešťová). Konkrétní řešení projektované přípojky doporučujeme vždy konzultovat s našimi provozními pracovníky.

Pro požadovaný druh stavebního řízení je nutno vyřídit vyjádření všech dotčených subjektů (správci sítí a další instituce), které by stavbou přípojek mohly být dotčeny. Projektová dokumentace musí obsahovat v dokladové části vyjádření těchto institucí a souhlasy majitelů dotčených pozemků. Projekty vodovodních a kanalizačních přípojek včetně vyjádření je možno objednat i u naší Společnosti. Vyjádření k existenci sítí za společnost Vodovody a kanalizace Vsetín vyřídíte ve Vyjadřovacím portálu.

2. Stavební řízení

Vodovodní a kanalizační přípojky jsou povolovány v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. Vodovodní a kanalizační přípojka do 50m délky je podle stavebního zákona stavba, kterou lze realizovat na základě územního souhlasu vydaného příslušným stavebním úřadem. Podmínky souhlasu je třeba konzultovat s příslušným stavebním úřadem. Tyto stavby nepodléhají kolaudaci. Pokud je přípojka delší nebo je zvolen jiný druh stavebního řízení dle stavebního zákona, podléhá vodovodní a kanalizační přípojka územnímu, stavebnímu a kolaudačnímu rozhodnutí, které vydává příslušný stavební úřad.

3. Žádost o zřízení přípojky

Žadatel o přípojku vyplní Žádost o zřízení vodovodní/kanalizační přípojky. Žádost je k dispozici v elektronické nebo papírové podobě. Papírové žádosti jsou na provozních střediscích vodovodů a kanalizací nebo na zákaznickém oddělení. S vyplněnou žádostí, projektovou  dokumentací a platným stavebním povolením se žadatel dostaví na příslušné provozní středisko, kde domluví s technickým pracovníkem čas a konkrétní podmínky pro realizaci přípojky. Žádost o zřízení přípojky bude parafována technickým pracovníkem příslušného střediska vodovodů nebo kanalizací.

4. Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění a číštění odpadní vody

Před samotnou realizací přípojky se žadatel dostaví na zákaznické oddělení: Jasenická 1106, 755 01 Vsetín. Zde po předložení parafované žádosti o zřízení přípojky sepiše Smlouvu o dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadní vody. Žadatel zaplatí zálohu na zřízení vodovodní/kanalizační přípojky. Do žádosti se dopíše číslo smlouvy, odběrné číslo a vydá se potvrzení o zaplacení zálohy. Od doby sepsání smlouvy je účtováno vodné - stočné.

5. Realizace přípojky

Vodovodní a kanalizační přípojku zřizuje na své náklady vlastník připojované nemovitosti dle projektové dokumentace, příslušného povolení, žádosti o zřízení vodovodní přípojky a smlouvě o dodávce vody. Před realizací přípojky žadatel odevzdá potvrzenou Žádost o zřízení vodovodní/kanalizační přípojky technickému pracovníkovi příslušného střediska vodovodů nebo kanalizací.

Připojení vodovodní přípojky na veřejný vodovodní řad, osazení armatur a vodoměrné sestavy může realizovat pouze provozovatel vodovodního řadu. Žadatel nesmí zasahovat do zařízení, které je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín. Rovněž nesmí přímo spojovat vnitřní rozvod připojený na veřejný vodovod s potrubím zásobovaným z jiného zdroje (studna). Povinností žadatele je dodržet podmínky umístění vodoměru, způsobu napojení na vodovodní řad a trasy vodovodní přípojky stanovené provozovatelem vodovodu. Musí také umožnit bezpečný přístup a kontrolu vodoměrné sestavy dle požadavků provozovatele.

Napojení kanalizační přípojky přímo na kanalizační stoku nebo do kanalizační šachty, může realizovat pouze provozovatel kanalizace. Napojení na nachystané kanalizační odbočení nebo do kanalizační šachty s připraveným nátokem může provést žadatel kanalizační přípojky sám. V tomto případě je žadatel před záhozem kanalizační přípojky povinen přizvat správce veřejné kanalizace ke kontrole položení a montáže přípojky.

Pracovníci provozovatele po provedeném napojení vypíší montážní list, který zákazník podepíše a stvrdí tak provedené práce.