Kanalizační služby

Kanalizační služby photo

Čištění kanalizace

Nabízíme komplexní služby spojené s odvozem a likvidací splaškových odpadních vod a čištění kanalizačních stok a přípojek různých profilů kanalizačními sacími vozy Kaiser a Hellmers Wassermeister.

Vývoz jímek a septiků

Zde se jedná o pravidelný i jednorázový vývoz odpadních vod z jímek a septiků kanalizačními vozy. Od 1. 1. 2021 musí každý vlastník bezodtokové jímky (žumpy) dle Vodního zákona předložit vodoprávnímu úřadu či České inspekci životního prostředí doklad o likvidaci odpadních vod za období posledních dvou let (od roku 2019). Odvoz odpadních vod může provádět pouze provozovatel ČOV nebo osoba k tomu oprávněná podle živnostenského zákona. Tyto čištění kanalizace nebo vývoz odpadních vod je možno objednat pro Vsetínsko na středisku kanalizací Vsetín - Jiří Schweiner, +420 571 411 092, a pro oblast Meziříčska a Rožnovska na středisku kanalizací Valašské Meziříčí - Tomáš Fusek, +420 571 622 329.

Monitoring kanalizace

Provádíme monitoring kanalizačních stok a přípojek pomocí kamerového vozu IBAK včetně vyhotovení protokolů, fotodokumentace a videozáznamů. Dostupnost kamerového systému je od průměru potrubí 100 až do 1000 mm. Tyto služby je možno objednat v rámci celé naší působnosti na středisku kanalizací Vsetín - Jiří Schweiner, +420 571 411 092.

Těsnící vaky

Rovněž je možno dojednat zapůjčení těsnících vaků kanalizace na všech střediscích kanalizací.

Ceny za veškeré tyto služby jsou uvedeny ceníku společnosti. Kanalizační služby je nutno písemně objednat.