Provozování vodovodů a kanalizací

Provádíme souhrn činností, kterými zajišťujeme dodávku pitné vody nebo odvádění a čištění odpadních vod pro veřejnou potřebu. Zejména pak provozování zařízení pro odběr, úpravu a dopravu pitné vody včetně manipulací, odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod, dodržování provozních nebo manipulačních řádů, kanalizačního řádu, vedení provozní dokumentace, provozní a fakturační měření, dohled nad provozuschopností vodovodů a kanalizací, příprava podkladů pro výpočet ceny pro vodné a stočné a další související činnosti.

Provoz vodovodů a úpraven vod

Provoz je tvořen samostatnými středisky vodovodů Vsetín, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm, střediskem skupinový vodovod Stanovnice, střediskem centrální dispečink a střediskem úpravny vod.
Spravujeme 833 km veřejných vodovodů, 289 km vodovodních přípojek a 22 033 vodovodních přípojek.

V oblasti provozu vodovodů zajišťujeme tyto služby:

 • provoz vodovodů a úpraven vod,
 • kontrolu a údržbu vodních zdrojů, vodovodních řadů včetně ostatních vodohospodářských objektů,
 • realizaci nových vodovodních přípojek včetně projektových a inženýrských prací a vyhotovení dokumentace realizované přípojky,
 • instalaci a údržbu v oblasti měření a regulace,
 • odběr vzorků a vyhodnocení kvality vody v naší laboratoři,
 • nepřetržitou poruchovou a havarijní službu včetně náhradního zásobování a dovozu pitné vody cisternami při haváriích a odstávkách.

 

 

Provoz kanalizací

Provoz kanalizací je územně členěn na středisko kanalizací Vsetín, Valašské Meziříčí a Zubří. Pro zajištění řádného provozu a údržby kanalizačních řádu je společnost vybavena čistícími a kanalizačními vozy a vozem kamerovým, který provádí diagnostiku kanalizačního potrubí. V minulém období byly zpracovány generely odvodnění kanalizací ve městě Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm a Zubří.

Společnost vlastní nebo provozuje 641 km kanalizačních stok, na které je napojeno 104 967 obyvatel.

V oblasti provozu kanalizací zajišťujeme:

 • komplexní provoz kanalizací a čistíren odpadních vod,
 • realizaci nových kanalizačních přípojek včetně projektových a inženýrských prací a vyhotovení dokumentace realizované přípojky,
 • opravy poruch na kanalizačním potrubí, opravy objektů na stokových sítích,
 • čištění kanalizací a kanalizačních přípojek, kanalizačních vpustí a šachet,
 • vývoz a čištění žump, jímek a septiků,
 • monitoring kanalizační sítě kamerovým vozem,
 • rozbory vypouštěných odpadních vod v naší laboratoři,
 • nepřetržitou poruchovou a havarijní službu.