Nejčastější dotazy

1. Kvalita pitné vody

Je voda z vodovodu kvalitní?
Pitná voda z veřejného vodovodu svým složením zcela splňuje požadavky na pitný režim. Za každého počasí je uskladněna v temnu a chladu v podzemním potrubí. Kvalita pitné vody je v naší společnosti sledována v průběhu výroby, úpravy a v distribuční síti.
Číst více...

Jaká je tvrdost vody u mě doma?
Pří laboratorních rozborech se určuje vápenato-hořečnatá tvrdost vody. Hodnota tvrdosti vody je důležitá pro dávkování prostředků v řadě domácích spotřebičů, zejména v myčkách, pračkách, kávovarech atd. Tvrdost vody může v průběhu roku mírně kolísat.      
Číst více...

Je voda z kohoutku použitelná pro kojeneckou stravu?
Dusičnany mají stanovenu limitní hodnotu na 50 mg/l. Pro přípravu kojenecké stravy je však bezpečnější používat vodu s co nejnižším obsahem dusičnanů, ideálně pod 10 mg/l. Tuto kvalitu splňuje 98% námi dodávané vody
Číst více...

2. Rozbor pitné nebo odpadní vody

Potřebuji udělat rozbor vody ze studny nebo domovní ČOV…
Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. má vlastní laboratoř, která je akreditována Českým institutem pro akreditaci jako zkušební laboratoř č. 1441.
Číst více...

Kolik stojí rozbor vody?
Ceny rozborů se řídí platným ceníkem laboratoře. Vzhledem ke komplexnosti a naší snaze o individuální přístup k zákazníkům žádejte informaci o ceně poskytovaných laboratorních prací přímo u vedoucího laboratoře.
Číst více...

3. Velká spotřeba vody

Mám podezření na únik vody…
Únikem pitné vody vzniká přímá škoda společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. nebo zákazníkovi. Další nezanedbatelnou souvislostí je možnost následných škod na budovách a jiných objektech. Proto je nezbytné věnovat velkou pozornost vzniklým únikům, včetně neprodleného hlášení na centrální dispečink +420 571 484 041, +420 603 780 887.

Únik vody:

  • před vodoměrem, jedná se většinou o havárii na vodovodních řadech a napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad. Úniky na potrubí vodovodní přípojky jsou méně časté. Do úniků vody patří i malé úniky, které se projevují zatopením vodoměrné šachty, úkapů ventilů, zvětšení vlhkosti zeminy, atd. Jakákoliv informace upozorňující na tyto skutečnosti snižuje možné ztráty. Proto Vám děkujeme, že nás na tyto skutečnosti upozorníte.

  • Za vodoměrem, jedná se vždy o škodu způsobenou zákazníkovi. Závada, jež způsobí únik vody, může být kdekoliv na potrubí vodovodů pitné vody (mimo objekt i v objektu). Nejčastější příčiny jsou stáří rozvodu pitné vody, těsnost uzávěrů, protékající ventily WC a průtokových ohřívačů, promrznutí a následné poškození potrubí uloženého v zemi, vodovodních šachticích a objektech (zamrzlý vodoměr). Proto doporučujeme pravidelnou kontrolu v době „uzavření“ všech odběrných míst.

Je možné překontrolovat vodoměr?
V případě, že máte pochybnosti o správnosti měření vodoměru, je možno tento vodoměr zaslat k přezkoušení. Přezkoušení vodoměru provádí autorizované metrologické pracoviště. V případě, že přezkoušení prokáže, že vodoměr nesplňuje požadavky ČSN EN 14154-1+A1, hradí náklady na přezkoušení dodavatel - společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Pokud vodoměr splňuje uvedené požadavky, hradí náklady spojené s přezkoušením odběratel. O každém přezkoušení vodoměru je vyhotoveno Osvědčení o výsledku ověření. Službu lze objednat: písemně, zasláním vyplněného formuláře Žádost o přezkoušení vodoměru na adresu sídla společnosti: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Jasenická 1106, 755 01. Případné dotazy Vám zodpoví pracovnice
zákaznického oddělení +420 571 484 026.
Číst více...

Chci reklamovat fakturu…
V případě, že nesouhlasíte s účtovanou částkou na Vám vystavené faktuře, můžete tuto fakturu reklamovat. Reklamaci můžete provést po přihlášení v  Zákaznickém portálu nebo po telefonické domluvě osobně na Zákaznickém oddělení +420 571 484 063.
Číst více...

4. Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadní vody

Kde uzavírám smlouvu?
Dodávka pitné vody a odkanalizování odpadních vod je s našimi zákazníky realizováno na základě Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadní vody na dle zákona č. 274/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. V této Smlouvě se dodavatel zavazuje dodávat odběrateli pitnou vodu a odvádět a čistit odpadní vodu a odběratel se zavazuje za to platit vodné a stočné. Tuto smlouvu odběratel uzavírá vždy písemně na Zákaznickém oddělení na adrese Společnosti.
Číst více...

Jak můžu provést změny ve smlouvě?
Pozdější změny v této smlouvě může odběratel provést elektronicky po přihlášení v Zákaznickém portálu nebo osobně na Zákaznickém centru, nejlépe po telefonické domluvě +420 571 484 063. Naše Společnost rovněž umožňuje elektronické zasílání faktur v rámci zkvalitňování služeb zákazníkům. Elektronickou fakturaci automaticky zákazník aktivuje po registraci do Zákaznického portálu nebo při osobní návštěvě na Zákaznickém oddělení.
Číst více...

Kde můžu nahlásit stav vodoměru?
Stav vodoměru je rovněž možno nahlásit tzv. samoodečtem v Zákaznickém portálu.
Číst více...

Potřebuji k uzavření smlouvy notářsky ověřenou plnou moc?
K uzavření smlouvy při zastupování jinou osobou potřebujete plnou moc, ale nemusí být notářsky ověřená.

 

5. Vodovodní a kanalizační přípojky

Chci připojit na vodovod nebo na kanalizaci…
Podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, musí provozovatel veřejné vodovodní a kanalizační sítě umožnit zájemci napojení na tyto sítě. Stanovuje přitom podmínky a způsob tohoto napojení.
Číst více...

Projektujete vodovodní a kanalizační přípojky?
Provádíme a zajišťujeme kompletní projekční a inženýrskou činnost na úseku vodovodních a kanalizačních přípojek. Projekty provádí: Hana Maňáková, +420 571 484 052. Ceny za tyto služby jsou uvedeny v ceníku Společnosti. Projekty přípojek je nutno písemně objednat (objednávkový formulář).

 

6. Vyjádření a informace o vodovodech a kanalizacích

Je možné se napojit na vodovod/kanalizaci?
Napojení objektu na vodovod a kanalizaci a konkrétní technické řešení projednávejte se svým projektantem a poté s příslušným vedoucím střediska vodovodů nebo kanalizací podle místní působnosti. Realizace přípojek se provádí v souladu s platnými zákony, technickými normami a standardy.
Číst více...

Kde vedou vaše sítě?
Pro zjištění průběhů sítí provozovaných naší Společností (například při zjišťování zasíťování kupovaného pozemku) slouží Vyjadřovací portál. V tomto portále je přes webový formulář možno rychle získat informace o průběhu sítí nebo vyřídit požadované vyjádření pro veškeré druhy stavebních řízení požadovaných stavebními úřady.
Číst více...

Kdo mi vytýčí vodovod a kanalizaci?
Před zahájením všech zemních prací v místech kde je vodohospodářské zařízení ve správě Vodovodů a kanalizací Vsetín, a.s. je nutno zabezpečit vytýčení těchto zařízení.
Číst více...

7. Vývoz jímek a septiků

Vyvážíte jímky?
Nabízíme komplexní služby spojené s odvozem a likvidací splaškových odpadních vod a čištění kanalizačních stok a přípojek různých profilů kanalizačními sacími vozy .
Číst více...

Kolik stojí vyvezení jímky?
Ceny byly stanoveny ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a dalších platných cenových předpisů. Při poskytování služeb jsou uplatňovány smluvní ceny, jejichž celková suma bude stanovena výpočtem s použitím jednotlivých cen služeb uvedených v ceníku Společnosti.
Číst více...

8. Napouštění bazénu

Jak napouštět bazén?
Nejjednodušší způsob představuje přímé napouštění bazénů vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. V tomto případě však může dojít vlivem nárazových změn hydraulických poměrů v potrubí k uvolnění usazenin na jeho stěnách a následnému nepříjemnému zakalení vody, a to nejen přímo v místě odběru, ale někdy i v poměrně širokém okolí. Z tohoto důvodu je v těchto případech nutno postupovat se zvýšenou opatrností. Doporučovanou možností je objednání dovozu vody cisternou.
Číst více...

9. Exkurze

Je možné domluvit exkurzi na vaše vodohospodářské zařízení?
Pokud Vás zajímá, jak se vyrábí pitná voda nebo proces čištění odpadní vody a rádi byste to viděli, objednejte si prohlídku na některé z našich úpraven nebo čistíren. Součástí exkurze je nejen prohlídka provozních částí objektů, ale také odborný výklad s objasněním fungování technologických zařízení a principů čištění a úpravy vody. Exkurze jsou proto výborným praktickým cvičením pro předměty jako přírodověda a biologie, fyzika a chemie.

Prohlídky zajišťujeme na níže uvedených objektech:
  •    úpravny vod: Karolinka, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm,
  •    čerpací stanice: Vsetín – Ohrada,
  •    čistírny odpadních vod: Vsetín, Valašské Meziříčí a Zubří.

Exkurzi možno domluvit: Mgr. Přemysl Baran, +420 571 484 014.
 

10. Co nepatří do kanalizace

Můžu vylévat tuk po smažení do WC?
Co do kanalizace nepatří a co ano, určuje kanalizační řád a zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.
Ač se to nezdá, jeden z největších problémů v kanalizačním potrubí je tuk. Částice tuku se totiž po ochlazení začnou shlukovat a nabalovat na sebe další zbytky odpadu. Ve výsledku, pak vytváří uvnitř potrubí neprůchodné ucpávky, které mohou zablokovat kanalizační čerpadla a potrubí. Použité tuky a oleje je potřeba likvidovat ve speciálních kontejnerech a sběrných dvorech.
Další z mnoha věcí, jenž do kanalizace nepatří, jsou obecně hygienické potřeby, např. vlhčené ubrousky, dámské hygienické potřeby, vatové tyčinky a jiné čistící textilní materiály. Ty jsou totiž zpevňovány plasty na bázi polyetylenu, polypropylenu a dalšími. Problém je, že plastové části jsou ve vodě nerozpustné a mohou zanést a případně zničit kanalizační čerpadla.

Ze zákona je do kanalizace zakázáno vypouštět následující:
  •    biologický odpad – zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů
  •    tuky (fritovací oleje, motorové oleje)
  •    veškeré hygienické potřeby
  •    chemikálie a další nebezpečné látky
  •    léky