Vodné - stočné

Cena vodné - stočné photo

Vodné je platba spotřebitele za odebranou pitnou vodu.
Stočné je platba spotřebitele za odpadní vodu vypouštěnou do kanalizace.

Cena vody je stanovena jako podíl plánovaných nákladů a plánovaného fakturovaného množství dodané/vyčištěné vody a stanovuje se vždy na celý kalendářní rok. Do ceny vody se promítají zejména opravy a odpisy vodohospodářského majetku, poplatky za nákup surové vody, poplatky za vypouštění odpadních vod, náklady na elektrickou energii, daň z přidané hodnoty atd. Cena vody se vždy uvádí za 1 m3 a je uvedena jako součet ceny vodného a stočného.

Oznámení o porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2023
Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. zveřejňuje ve smyslu platného znění zákona č.274/2001 Sb. porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti za rok 2023.

Z výsledků vyplývá, že cena vodného a cena stočného byla v roce 2023 vykalkulována v souladu s pravidly pro věcné usměrňování cen a odpovídá plánovaným i skutečně vynaloženým ekonomicky oprávněným nákladům pořízení, zpracování a oběhu zboží, doloženým v účetnictví, přiměřenému zisku a daně podle zvláštních právních předpisů při tvorbě cen.

Ceny byly uplatněny v rámci dodávek a poskytovaných služeb v průběhu roku 2023 u všech odběratelů.

Ve Vsetíně dne 18.4.2024

Dokument ke stažení: Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti za rok 2023.

 

Cena vodného a stočného od 1. 1. 2024 ve výši 99,40 korun za metr krychlový bez DPH, s DPH 12 % to je celkem 111,33 Kč/m3, z toho vodné 63,17 Kč/m3 a stočné 48,16 Kč/m3.

 


Cena vodného je stanovena za 1 m3 (1000 litrů) odebrané pitné vody.
Cena stočného je stanovena za 1 m3 (1000 litrů) odpadní vody vypuštěné do veřejné kanalizace.
Cena vodného a stočného společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. je na průměru cen v České republice.


Stav vodoměru k 31. 12. 2023 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami stanoven technickým propočtem, není proto nutné, aby odběratelé stavy hlásili.


Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2024

Položka

Jednotka

Cena bez DPH

Cena s DPH 12%

vodné

m3

56,40 Kč

63,17 Kč

stočné

m3

43,00 Kč 48,16 Kč

celkem

m3

99,40 Kč 111,33 Kč

 

Ceník vodného a stočného platný do 31. 12. 2023

Položka

Jednotka

Cena bez DPH

Cena s DPH 10%

vodné

m3

53,80 Kč

59,18 Kč

stočné

m3

41,50 Kč 45,65 Kč

celkem

m3

95,30 Kč 104,83 Kč

 

Cena vodného a stočného společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. se dlouhodobě pohybuje v nižší polovině při srovnání s ostatními dodavateli v České republice.