Vodné - stočné

Cena vodné - stočné photo

Vodné je platba spotřebitele za odebranou pitnou vodu.
Stočné je platba spotřebitele za odpadní vodu vypouštěnou do kanalizace.

Cena vody je stanovena jako podíl plánovaných nákladů a plánovaného množství dodané/vyčištěné vody a stanovuje se vždy na celý kalendářní rok. Do ceny vody se promítají zejména opravy a odpisy vodohospodářského majetku, poplatky za nákup surové vody, poplatky za vypouštění odpadních vod, náklady na elektrickou energii, daň z přidané hodnoty atd. Cena vody se vždy uvádí za 1 m3 a je uvedena jako součet ceny vodného a stočného. Ve smyslu § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu zveřejňuje naše společnost: Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti za rok 2019.

 

Cena vodného se na Valašsku v roce 2021 zvyšuje o 1,90 Kč/m3 bez DPH. Ke zvýšení ceny vodného byla společnost donucena růstem nákladů, a to zvýšením ceny povrchové vody, nájmu pronajatého majetku, mezd, oprav a odpisů.
Cena stočného se zvyšuje o 0,60 Kč/m3 bez DPH. Cena stočného je dána finanční analýzou projektu Čistá řeka Bečva II. Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) jako investor je povinno finanční analýzu dodržovat. Je to výsledek dobře nastaveného postupu při provozování velkého investičního projektu Čistá řeka Bečva, a to jak I., tak II. etapy.

Cena vodného a stočného od 1.1.2021 ve výši 79,30 korun za metr krychlový bez DPH, s DPH 10 % to je celkem 87,23 Kč/m3, z toho vodné 49,94 Kč/m3 a stočné 37,29 Kč/m3.
Cena vodného je stanovena za 1 m3 (1000 litrů) odebrané pitné vody.
Cena stočného je stanovena za 1 m3 (1000 litrů) odpadní vody vypuštěné do veřejné kanalizace.
Cena vodného a stočného společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. je na průměru cen v České republice.
Nárůst ceny vodného je proti roku 2020 o 4,4 %, nárůst ceny stočného je proti roku 2020 o 1,8 %, celkem vodné a stočné proti roku 2020 vzroste o 3,3 %.
Stav vodoměru k 31. 12. 2020 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami stanoven technickým propočtem, není proto nutné, aby odběratelé stavy hlásili.


Ceník vodného a stočného platný od 1.1.2021

Položka

Jednotka

Cena bez DPH

Cena s DPH 10%

vodné

m3

45,40 Kč

49,94 Kč

stočné

m3

33,90 Kč 37,29 Kč

celkem

m3

79,30 Kč 87,23 Kč

 

Ceník vodného a stočného platný do 31.12.2020

Položka

Jednotka

Cena bez DPH

Cena s DPH 10%

vodné

m3

43,50 Kč

47,85 Kč

stočné

m3

33,30 Kč 36,63 Kč

celkem

m3

76,80 Kč 84,48 Kč

 

Cena vodného a stočného společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. se dlouhodobě pohybuje v průměru při srovnání s ostatními dodavateli v České republice.

 

porovnání cen vody