Vodoměr

Vodoměr photo

Vodoměr je technické zařízení, které slouží k měření objemu spotřebované vody připojené nemovitosti. Naměřené údaje jsou využity pro výpočet nákladů za dodanou vodu. Technické požadavky na měřidlo se řídí zákonem č. 505/1990 Sb. Přesnost vodoměru se musí minimálně každých 5 let zkontrolovat tzv. cejchováním.

Naše společnost používá vodoměry nejvyšší kvality od prověřených dodavatelů. I přesto může mít odběratel podezření na chybný chod vodoměru. V takovém případě odběratel vyplní Žádost o přezkoušení vodoměru. V případě, že se prokáže při certifikovaném testu vada vodoměru, hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru provozovatel, v opačném případě odběratel.

Druhy vodoměru

  1. Zákon č. 274/2001 Sb. zároveň stanovuje povinnost umístění předávacího vodoměru na každé vodovodní přípojce. Tento vodoměr se může nazývat hlavní, patní, či předávací. Nejběžnější název je fakturační, protože údaj o spotřebované vodě odečtený z vodoměru slouží jako podklad k fakturaci. Vlastníkem vodoměru je naše společnost.

  2. Podružné vodoměry se používají zejména k rozpočítání spotřeby vody mezi více odběrateli a to zejména v bytových domech. Vlastníkem podružných vodoměrů není naše společnost.

Stav vodoměru

Stav vodoměru určuje množství spotřebované vody. Stav vodoměru si zapisují naši terénní pracovníci tzv. odečtem stavu vodoměru. Historii odečtů máte po přihlášení k dispozici na našem Zákaznickém portálu.
Odečet použitý pro fakturaci provádí naši terénní pracovníci 1x/rok, vždy ve stejném měsíci. Z tohoto důvodu máme roční fakturační cyklus. Ostatní odečty nazýváme jako kontrolní a slouží zejména jako kontrola správného fungování vodoměrů.
Odečet stavu vodoměru si můžete také zadat svépomocí po přihlášení do našeho Zákaznického portálu. Budete tak mít na jednom místě přehled a celou historii spotřeby.

Nahlášení stavu vodoměru může učinit každý vlastník nemovitosti a to z následujících důvodů:

  • nepřítomnost vlastníka nemovitosti odběratele při řádném odečtu,
  • při zazimování rekreačního objektu nebo zahrady,
  • při změně vlastníka.

Výměna vodoměru

Výměnu vodoměru je nutné provést minimálně každých 5 let z důvodu cejchování nebo dle potřeby častěji. Termín každé výměny vodoměru s Vámi domluví naši terénní pracovníci, tzn. že u každé výměny vodoměru budete přítomni. Po přihlášení do Zákaznického portálu máte k dispozici informaci o datu každé výměny vodoměru a jeho počátečním či konečném stavu.

Péče o vodoměr

Odběratel - vlastník připojené nemovitosti, je dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích odpovědný za stav a ochranu vodoměru. Ten je potřeba chránit před mechanickým či tepelným poškozením. Je-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobena nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem nebo přímým zásahem odběratele vedoucím k poškození vodoměru, v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. hradí újmu a náklady spojené s výměnou vodoměru odběratel. Proto je potřeba jakýkoliv problém s vodoměrem řešit s naší společností, odběratel nikdy nesmí do celé soustavy či jen vodoměru zasahovat sám.  Kontaktovat nás můžete na Centrálním dispečinku+420 571 484 041.