Smlouva a fakturace

Smlouva a fakturace photo

Smlouvy

Povinnost uzavřít písemnou Smlouvu o dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadní vody (dále jen Smlouva) ukládá zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění. V případě, že odběratel nemá uzavřenou Smlouvu, může dodavatel přerušit dodávky vody. Výše zmiňovaná Smlouva se vždy uzavírá s vlastníkem připojené nemovitosti. Smlouvu lze uzavřít pouze osobně na Zákaznickém centru Vodovodů a kanalizací Vsetín, a.s.

Předmětem smlouvy je dodávka pitné vody nebo odvádění a čištění odpadní vody nebo obojí. V rozsahu a za podmínek stanovených ve smlouvě se dodavatel zavazuje odběrateli dodávat pitnou vodu a odvádět a čistit odpadní vodu a odběratel se za to zavazuje platit dodavateli vodné a stočné. Součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky pro dodávku vody z vodovodu sloužícího veřejné potřebě a odvádění odpadních vod kanalizací sloužící veřejné potřebě a čištění odpadních vod, které upravují práva a povinnosti obou smluvních stran.

Vzor smlouvy a  obchodní podmínky najdete v dokumentech ke stažení.
 

Faktury, směrné číslo, zálohy, přeplatek a nedoplatek

Faktura, respektive její výše závisí na množství spotřebované vody nebo vypouštěných odpadních vod. Množství spotřebované vody určuje vodoměr. Množství vypouštěných odpadních vod je shodné s množstvím spotřebované vody nebo se určuje dle tzv. směrného čísla.

Fakturace emailem ZDE

Směrné číslo udává roční spotřebu vody na osobu a rok a využíváme jej v případě, není-li prováděno měření množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace ani měření odebrané vody. V praxi to znamená, že máte s naši společností sepsanou Smlouvu jen na odvádění a čištění odpadní vody. Směrné číslo stanovuje Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 120/2011 Sb.

Stav vodoměru si zapisují naši terénní pracovníci tzv. odečtem stavu vodoměru. Historii odečtů máte po přihlášení k dispozici na našem Zákaznickém portálu.

Odečet použitý pro fakturaci provádí naši terénní pracovníci 1x za rok, vždy ve stejném měsíci. Z tohoto důvodu máme roční fakturační cyklus. Ostatní odečty nazýváme jako kontrolní a slouží zejména jako kontrola správného fungování vodoměrů. Odečet stavu vodoměru si můžete také zadat svépomocí po přihlášení do našeho Zákaznickém portálu. Budete tak mít na jednom místě přehled a celou historii spotřeby.

Způsob platby a zasílání faktur je sjednáno ve Smlouvě. Pozdější změnu způsobu platby faktur můžete provést v Zákaznickém portálu.

Fakturace emailem - o zasílání faktur emailem je možno požádat - ZDE -  (jedná se o registraci do Zákaznického portálu).

Zálohy - v praxi stanovujeme zálohový způsob plateb do výše 90% předpokládaného odběru pitné vody nebo vypouštění odpadních vod za příslušné období. Způsob platby záloh a vrácení přeplatku je sjednáno ve Smlouvě. Pozdější změnu způsobu či výše platby záloh můžete provést v Zákaznickém portálu.

Vracení přeplatku je sjednáno ve Smlouvě. Pozdější změnu způsobu vracení přeplatku můžete provést v Zákaznickém portálu. Pokud není nastaveno jinak, přeplatek automaticky převádíme do dalšího fakturačního období. V dalším fakturačním období budou stávající měsíční zálohy poníženy o 1/12 přeplatku.

Protože jsou zálohy nastaveny na 90% předpokládaného odběru pitné vody nebo vypouštění odpadních vod, může vzniknout nedoplatek.