Kvalita vody

Kvalita vody photo
Vaše obec nebo její část:

Pro detaily o zásobování pitnou vodou zadejte název Vaší obce.

 

Pitná voda z veřejného vodovodu svým složením zcela splňuje požadavky na pitný režim. Za každého počasí je uskladněna v temnu a chladu v podzemním potrubí. Nepotřebuje žádné obaly a šetří tak přírodu. Oproti baleným vodám je zhruba 100x levnější.

Kvalita pitné vody je v naší společnosti sledována v průběhu výroby, úpravy a v distribuční síti. Rozsah odběru vzorků je v souladu s požadavky vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění.

Prohlášení o shodě - výrobek PITNÁ VODA

Kontrolu kvality vyráběné vody a dodávané pitné vody provádí naše laboratoř, která je držitelem osvědčení o akreditaci, vydané Českým institutem pro akreditaci o.p.s.
Hygienické zabezpečení pitné vody, v závislosti na jejím zdroji, provádíme chlornanem sodným, plynným chlorem, oxidem chloričitým a případně UV lampami nebo jejich kombinací. Dávky chlorové dezinfekce udržujeme na nejnutnějším množství.

Ukazatele kvality pitné vody důležité pro odběratele:

 

Tvrdost vody 

Při laboratorních rozborech se určuje vápenato-hořečnatá tvrdost vody. Hodnota tvrdosti vody je důležitá pro dávkování prostředků v řadě domácích spotřebičů, zejména v myčkách, pračkách, kávovarech atd. Tvrdost vody může v průběhu roku mírně kolísat.      
U široké veřejnosti je zažitý pojem měkká či tvrdá voda. Tvrdost vody se klasifikuje od velmi měkké až po velmi tvrdou vodu. Meze tvrdosti vody jsou uvedeny níže v tabulce:

Tvrdost vody

Ca+Mg (mmol/l)

Něm. stupeň (°dH)

Franc. stupeň (°F)

velmi měkká

<0.5

<2.8

<5

měkká

0.7-1.25

3.9-7

7-12.5

středně tvrdá

1.26-2.5

7.01-14

12.51-25

tvrdá

2.51-3.75

14.01-21

25.01-37.5

velmi tvrdá

>3.76

>21.01

>37.51

Přepočet tvrdosti

1

5,6

10

 

Pro přesné hodnoty tvrdosti vody i dalších základních ukazatelů jakosti vody v jednotlivých obcích vyberte Vaši obec na začátku této stránky.

Barva

Voda musí být čirá, bezbarvá. Ke změně barvy může dojít z různých důvodů. Nejčastější příčinou bývá zvýšené množství železa ze staršího kovového potrubí v budovách nebo ve vodovodní síti. Železo se uvolňuje z potrubí při prudkých změnách tlaku a pohybu vody v potrubí a zbarvuje vodu do okrova spolu s uvolněným zákalem. Překročení mezní hodnoty barvy není v tomto případě zdravotně rizikové.

Zákal

Voda musí být čirá a nezakalená. Zákal je způsoben nerozpuštěnými látkami (jílové minerály, vyloučené železo, mangan, železité bakterie apod.).

Okrově hnědý zákal je způsoben uvolněním usazenin železa nebo železitých bakterií ze staršího kovového potrubí v zástavbě nebo ve vodovodní síti.
Tmavě hnědý zákal způsobují manganové usazeniny, žlutohnědý zase velmi jemné jílovité usazeniny. Zákal vzniká vždy při prudkých změnách tlaku a pohybu vody v potrubí, např. také při proplachování vodovodní sítě, které se pravidelně provádí právě kvůli odstraňování usazenin.
Bílý zákal, který se může objevit při napouštění vody z kohoutku, způsobují bublinky rozpuštěného vzduchu a vodní páry, které se oddělí z vody v důsledku snížení tlaku v potrubí při otevření kohoutku. Můžou jej ale způsobit i některé velmi jemné perlátory. Jedná se o dočasný jev, po krátkém odstání vody ve sklenici bílý zákal zmizí.

Řešením při zabarvení vody či zákalu ve vodě může být její odpuštění. Nechejte vodu chvíli odtékat, aniž byste zvyšovali průtok. Pokud je problém ve vnitřních rozvodech vody v domě, zákal i barva se budou rychle snižovat až do úplného vymizení. Pokud však bude jejich intenzita stále stejná i po několika minutách odpouštění, obraťte se na dispečink nebo místně příslušné pracoviště VaK Vsetín, a.s.          

pH 

Jedná se o číselné vyjádření kyselosti nebo zásaditosti vody. Kyselá voda může způsobovat korozi kovových potrubí, což se projevuje přítomností železa, zinku nebo dokonce mědi či olova, pokud je z tohoto kovu vyrobeno potrubí. Obecně se doporučuje, pokud má voda pH 7 a méně, nepoužívat kovové potrubí pro její rozvod. Voda s nižším pH nezpůsobuje usazeniny vodního kamene, protože je měkká a vyhovuje i akvaristům.

Pach

Voda by měla být bez zápachu, maximálně velmi mírně cítit po chloru. Pach vnímá každý jedinec subjektivně a ve většině případů bývá způsoben chlorem. Koncentrace chloru v pitné vodě je velmi nízká, zdraví neškodná. V případě zjištění výraznějšího chlorového či jiného nepříjemného zápachu se obraťte na naše pracoviště.

Chuť

Voda musí být bez nepříjemných chuťových vlastností. Platí pro ni to samé jako pro pach.

Dusičnany

Dusičnany mají stanovenu limitní hodnotu na 50 mg/l. Pro přípravu kojenecké stravy je však bezpečnější používat vodu s co nejnižším obsahem dusičnanů, ideálně pod 10 mg/l. Tuto kvalitu splňuje 98% námi dodávané vody ze Skupinových vodovodů Stanovnice a Vsetín – Syrákov, vodovodů Rožnov p.R., Velké Karlovice, Pozděchov a Dolní Bečva. U malých vodovodů s vlastním vodním zdrojem v obcích Jasenice, Perná, Vysoká, Loučka, Lhota u Choryně a Kunovice je obsah dusičnanů již mírně vyšší než 10 mg/l.
Ve většině případů voda obsahuje malé zbytky chlorových dezinfekčních prostředků, proto je vhodné vodu pro kojeneckou stravu nechat pár hodin odstát, aby vyprchala. Rychleji odstranit ji lze také krátkým převařením nebo alespoň zahřátím vody nad 50°C.